Enerģija24.lv lietošanas noteikumi un datu apstrāde

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Šie noteikumi (turpmāk  – Lietošanas noteikumi) nosaka mājāslapas www.energija24.lv (turpmāk – Vietne) lietošanas noteikumus, kas ir saistoši katram Vietnes lietotājam (turpmāk – Lietotājs).

1.2. Vietnes lietošana ir uzskatāma par Lietotāja apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem, kā arī apņemas rīkoties atbilstoši tiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt Lietošanas noteikumiem, tad Lietotājs nekavējoties pārtrauc Vietnes lietošanu.

1.3. Vietnē izvietotās informācijas uzturētājs Lietošanas noteikumu izpratnē ir Latvijas Brīvā elektroenerģijas tirgus asociācija, reģistrācijas numurs 40008217295, juridiskā adrese: Stabu iela 17, Rīga, LV-1011, Latvija, un SIA RPM Consulting, reģistrācijas numurs 40203209701, juridiskā adrese: Stabu iela 17, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk katrs atsevišķi – Uzturētājs), efektīvai saziņai tiešā veidā ar Uzturētāju Lietotājs izmanto Vietnes sadaļu "Par mums". Katrs Uzturētājs patstāvīgi uztur savu Vietnes sadaļu, kur SIA RPM Consulting uztur tikai Vietnes sadaļu "Biznesam", nodrošinot saziņu tikai ar juridiskajām personām.

1.4. Vietne ir instruments, kas ļauj salīdzināt piegādātāju jeb elektroenerģijas tirgotāju (turpmāk - Tirgotāji) piedāvājumus, tostarp dinamisku elektroenerģijas cenu līgumu piedāvājumus. Vietnes atbilstība EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS (ES) 2019/944 (2019. gada 5. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES (turpmāk - Direktīva; direktīvas teksts latviešu valodā ir pieejams šeit) 14.panta 1.punkta prasībām aprakstīta zemāk tabulā. Vietne ir uzskatāma par instrumentu Direktīvas izprantē:

Atsauce uz Direktīvu Direktīvas prasība Direktīvas prasību izpildes statuss Vietnē Skaidrojums
"a" apakšpunkts Instruments ir neatkarīgs no tirgus dalībniekiem un nodrošina, ka meklējumu rezultātos pret elektroenerģijas uzņēmumiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme Atbilst

Vietne ir neatkarīga no Tirgotājiem. Vietnes uzturēšanu nodrošina Uzturētājs, kura biedru starpā nav Tirgotāju. Vietnes meklēšanas rezultātos pret Tirgotājiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme, to piedāvājumus attēlojot pēc vienota nosacītās gala cenas principa

"b" apakšpunkts Instrumentā skaidri norādīti instrumenta īpašnieki un fiziskās vai juridiskās personas, kas instrumentu uztur un kontrolē, kā arī informācija par to, kā minētie instrumenti tiek finansēti Atbilst

Informācija par Vietnes īpašniekiem uz Uzturētāju norādīta sadaļā "Par mums". Vietne tiek finansēta no īpašnieku līdzekļiem, kā arī piesaistot tehnisko atbalstu vai finansējumu no publiski pieejamās Vietnes reklāmas funkcionalitātes (piemēram, reklāmas baneru izvietošana Vietnē) saskaņā ar Lietošanas noteikumu 2.6.punktu

"c" apakšpunkts

Instruments atspoguļo skaidrus un objektīvus kritērijus, kas būs salīdzinājumu pamatā, tostarp pakalpojumus, un dara tos zināmus

Atbilst Vietne elektroenerģijas piedāvājumus atspoguļo atbilstoši publiski redzamiem filtriem, kā arī elektrības cenai, ko veido Vietnē redzamās komponentes
"d" apakšpunkts Instrumentā izmanto vienkāršu un nepārprotamu valodu Atbilst

Vietnē izmantota vienkārša un nepārprotama valoda

"e" apakšpunkts Instrumentā sniedz precīzu un atjauninātu informāciju, un norāda pēdējā atjauninājuma laiku Atbilst

Vietnē viegli pamanāmā vietā norādīta "Informācija par Elektroenerģijas piedāvājumiem mājsaimniecībām pēdējo reizi atjaunota"

"f" apakšpunkts

Instrments ir pieejami personām ar invaliditāti, jo ir viegli uztverami, darbināmi, saprotami un noturīgi

Atbilst Vietne izstrādāta viegli uztverama, darbināma, saprotama un noturīga
"g" apakšpunkts

Instruments paredz iedarbīgu procedūru ziņošanai, ja informācija par publicētajiem piedāvājumiem ir nepareiza

Atbilst Lietošanas noteikumu 3.1.punkts
"h" apakšpunkts

Instruments veic salīdzinājumus, pieprasot tikai tādus personas datus, kas ir noteikti vajadzīgi salīdzināšanai

Atbilst Piedāvājumu salīdzināšani Vietnē personas dati netiek apstrādāti 
2. Vietnes saturs un tā izmantošana:

2.1. Vietne nodrošina informāciju par Tirgotāju pakalpojumiem atbilstoši publiski pieejamajai vai Tirgotāju sniegtajai informācijai. Uzturētājs Vietnē ievieto tādu informāciju, kas uzskatāma par drošticamu. Uzturētājs publiski pieejamo un Tirgotāju sniegto informāciju publicē tās iegūšanas formā, t.i. neveic kontrolpirkumus vai padziļinātu pārbaudi, bet šādas tiesības patur. Ja iespējams, Uzturētājs noslēdz līgumu ar Tirgotāju par aktuālās informācijas iegūšanu par Tirgotāja piedāvājumiem.

2.2. Vietne paredzēta informatīviem nolūkiem, kā arī Tirgotāju piedāvājumu salīdzināšanai un analīzei. Vietne un Uzturētājs nav uzskatāms par Tirgotāju Lietošanas noteikumu izpratnē.

2.3. Vietnē izvietotās informācijas izmantošana atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Uzturētāja norādījumiem. Bez atsauces uz Uzturētāju un Vietni un bez Uzturētāja rakstveida atļaujas aizliegts izmantot Vietnē esošo informāciju citās interneta vietnēs, vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos.

2.2. Tirgotāju piedāvājumi, cenas un sniegšanas noteikumi no Tirgotāju puses var tikt vienpusēji mainīti. Lietotājs ir atbildīgs par pilnīgu un rūpīgu iepazīšanos ar Tirgotāju piedāvājumiem, cenām un sniegšanas noteikumiem. Tirgotāju piedāvājumu skaits var būt ierobežots, kā arī Lietotājs ir atbildīgs par attiecīgā piedāvājuma izmantošanu to noteikumiem un nosacījumiem.

2.3. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Vietni, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Lietotājs pirms darījuma veikšanas ar Tirgotāju pārliecinās par darījuma atbilstību Lietotāja tiesībām un interesēm. Lietotājs tiek aicināts rūpīgi iepazīties ar Tirgotāja līguma noteikumiem un nosacījumiem pirms jauna līguma noslēgšanas, kā arī pārliecināties par spēkā esošā līguma noteikumiem un nosacījumiem, īpašu uzmanību veltot noteikumiem par līguma izbeigšanu.

2.4. Uzturētājs nav atbildīgs par Lietotāja pastāvīgu piekļūšanu Vietnei un iespēju to izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

2.5. Vietnes veidošanā un uzturēšanā ir veikti lieli Uzturētāja ieguldījumi, tāpēc Vietnes struktūra, dizains vai jebkuri citi Vietnes elementi nevar tikt kopēti vai citādi atdarināti bez Uzturētāja rakstveida piekrišanas.

2.6. Visiem Vietnes Lietotājiem un Tirgotājiem, kā arī jebkurai citai trešajai personai ir pieejami reklāmas pakalpojumi Vietnē. Šobrīd Vietnes funkcionalitāte nodrošina reklāmas bankeru izvietošanas iespējas Vietnē dažādās tās sadaļās. Uzturētājs nodrošina, ka reklāma ir viegli uztverama un nošķirama no paša Uzturētāja sniegtās informācijas, tajā skaitā tā nav sajaucama.


3. Vietnes darbība un drošība:

3.1. Vietne ir veidota uz tādas satura vadības sistēmas, kas drošības nolūkos tiek regulāri atjaunota. Tirgotājam un Lietotājam, kā arī jebkurai citai personai ir iespēja paziņot Uzturētājam par Vietnē atklātu neatbilstību, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz Uzturētāja elektroniskā pasta adresi . Sniegto informāciju Uzturētājs pārbauda un aktualizē esošās funkcionalitātes ietvaros ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Izmaiņām, kas saistītas ar Vietnes funkcionalitētes izmaiņām var tikt noteikts garāks atbilstības nodrošināšanas laiks, par to informējot ziņotāju.

3.2. Uzturētājs ir tiesīgs pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju Vietnei, ja Lietotājs pārkāpj Lietošanas noteikumus, Uzturētāja norādījumus vai normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

3.3. Automatizēta Vietnes datu lasīšana ir aizliegta.

3.4. Uzturētājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Lietošanas noteikumos, kas stājas spēkā pēc jaunās Lietošanas noteikumu versijas publicēšanas Vietnē, kā arī nosūtīt Lietotājam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt Lietošanas noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

3.5. Vietnē esošās interaktīvās saites var būt saistītas ar Tirgotāju vai citu trešo personu mājaslapām, par kuru saturu Uzturētājs nav atbildīgs.

3.6. Uzturētājs ir tiesīga pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem.

3.7. Par Tirgotāja piedāvājuma saturu, kvalitāti, kā arī noteikumiem un nosacījumiem ir atbildīgs Tirgotājs.


4. Sīkdatņu izmantošanas politika

4.1. Tāpat kā vairumā citu interneta vietņu, arī Vietnē var tikt izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies). Šie noteikumi sagatavoti, pieņemot ka Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

4.1.1. Kas ir sīkdatne?

4.1.1.1. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

4.1.1.2. Sīkdatne neidentificē Jūs tieši kā konkrētu personu. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

4.1.2. Mūsu mājaslapā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

4.1.2.1. Sesijas sīkdatnes (Session cookies) - Šīs ir pagaidu sīkdatnes, kas darbojas tikai laikā, kad datorlietotājs piekļūst interneta mājaslapai (vai, precīzāk, līdz brīdim, kad lietotājs iziet no interneta mājaslapas un aizver pārlūkprogrammu). Sesijas sīkdatnes palīdz mūsu interneta mājaslapai iegaumēt darbības, ko apmeklētājs ir veicis iepriekšējā lapā, līdz ar to novēršot nepieciešamību atkārtoti ievadīt informāciju.

4.1.2.2. Pastāvīgās sīkdatnes (Persistent cookies) - Pastāvīgās sīkdatnes paliek apmeklētāja datorā pēc mūsu interneta mājaslapas apmeklēšanas. Šīs sīkdatnes palīdz mums identificēt Jūs kā unikālu apmeklētāju (saglabājot šo informāciju kā pēc nejaušības principa ģenerētu skaitli). Tas, cik ilgi sīkdatne saglabāsies lietotāja datorā, būs atkarīgs no sīkdatnes veida.

4.1.2.3. Pirmās personas sīkdatnes (First party cookies) - Pirmās personas sīkdatnes ir tādas sīkdatnes, kuras uzstādījusi tā mājaslapa, kuru lietotājs apmeklē – mājaslapa, kas atspoguļota URL logā.

4.1.2.4. Trešās personas sīkdatnes (Third party cookies) – Trešās personas sīkdatnes ir tādas sīkdatnes, kuras uzstādījis cits domēns, nevis tas, kuru apmeklē lietotājs [piemēram, Vietnē tiek izmantotas kompānijas Google sīkdatnes, lai nodrošinātu reklāmas apkalpošanu un mārketinga komunikācijas optimizēšanu].

4.1.2. Kā mēs sīkdatnes izmantojam?

4.1.2.1. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai aizsargātu mūsu klientus/lietotājus un novērstu krāpnieciskas darbības. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, datorlietotājs nevarēs tiešsaistē piekļūt šai interneta mājaslapai.

4.1.2.2. Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu tiešsaistes pieteikuma veidlapās. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, datorlietotājs nevarēs pietiekties un/vai izmantot mūsu pakalpojumus.

4.1.2.3. Sīkdatnes izmantojam arī tāpēc, lai uzzinātu, kā lietotāji nonāk mūsu interneta mājaslapā un izpētītu to pārvietošanās maršrutu pa to, — tas mums palīdz uzlabot Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, mēs izmantojam Google Analytics — populāru tīmekļa darbības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google korporācija. Google Analytics izmanto sīkdatnes, palīdzot mums analizēt, kā apmeklētāji izmanto mūsu interneta mājaslapu. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu var uzzināt Google Privacy vietnē.

4.1.2.4. Mēs izmantojam sīkdatnes interneta mājaslapas datu plūsmas uzraudzīšanai un vadībai.

4.1.2.5. Mēs izmantojam sīkdatnes arī tāpēc, lai noskaidrotu, cik labi darbojas mūsu interneta mājaslapā piedāvātās reklāmas kampaņas un stimuli. Tas mums palīdz uzlabot mājaslapas dizainu un uzbūvi, piedāvājumu un stimulu klāstu.

4.1.3. Google Analytics

4.1.3.1. Vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir VIetnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

4.1.3.2. Ja Jūs vēlaties, lai Vietne neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm Vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

4.1.4. Sīkdatņu kontrolēšana, dzēšana, izslēgšana

4.1.4.1. Ja Jūs vēlaties ierobežot sīkdatņu darbību vai bloķēt tās mūsu interneta mājaslapā vai jebkurā citā interneta mājaslapā, to var izdarīt, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai uzzinātu par šo iespēju vairāk, izmantojiet pārlūkprogrammas funkciju „Help” (Palīdzība). Informācijai par to, kā izdzēst sīkdatnes no Jūsu mobilās ierīces pārlūka, lūdzu, skatīt ierīces lietošanas pamācību.

4.1.4.2. Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.


5. Privātuma politika

5.1. Privātuma politikas mērķis un piemērošanas joma.

5.1.1. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā Uzaturētājs apstrādā Personas datus.

5.2. Privātuma politika piemērojama jebkurā no šādiem gadījumiem:

5.2.1. Datu subjekts apmeklē Uzturētāja Vietni;

5.2.2. Datu subjekts iesniedz Uzturētājam un Tirgotājam pieteikumu;

5.2.3. Datu subjekts un Uzturētāju komunicē telefoniski, ar e-pasta vai parasta pasta starpniecību;

5.2.4. Datu subjekts apmeklē Uzturētāja biroja telpas;

5.3. Privātuma politikas sadaļā lietotie termini un to definīcijas

5.3.1. Apstrāde - ir jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem [piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana].

5.3.2. Apstrādātājs - fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Uzturētāja (pārziņa) vārdā apstrādā personas datus [piemēram, informācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu sniedzējs (IT), u.c.].

5.3.3. Datu subjekts – fiziskā persona, kuras Personas datus Uzturētājs apstrādā vienā no Privātuma politikas 5.2.punktā minētajiem gadījumiem.

5.3.4. DVI - Datu valsts inspekcija.

5.3.5. ES – Eiropas Savienība.

5.3.6. EEZ – Eiropas Ekonomikas zona.

5.3.7. IT – Informācijas tehnoloģijas.

5.3.8. Vietne – Uzturētāja mājaslapa https://www.energija24.lv/

5.3.9. Personas dati – Jebkura informācija, kas attiecināma uz (a) identificētu vai (b) identificējamu fizisko personu - Datu subjektu.

5.3.10. Pieteikums – Vietnē pieejamā funkcionalitāte "Jautāt Tirgotājam", kuru Datu subjekts aizpilda Vietnē, lai nosūtītu savu pietiekumu Uzturētājam un vienam vai Tirgotājam.

5.3.11. Piemērojamie tiesību akti – visi tiesību akti, kas piemērojami Uzturētājam un tās darbībai (tai skaitā, bet neierobežojoties ar, PTAL, VDAR, utt.).

5.3.12. Privātuma politika – šī Uzturētāja privātuma politika.

5.3.13. PTAL – Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

5.3.14. Reģistrētais e-pasts – Datu subjekta e-pasta adrese, ko Datu subjekts ir darījis zināmu ar Vietnes starpniecību.

5.3.15. Uzturētājs - Latvijas Brīvā elektroenerģijas tirgus asociācija, reģistrācijas numurs 40008217295, juridiskā adrese: Stabu iela 17, Rīga, LV-1011, Latvija.

5.3.16. VDAR – Vispārējā datu aizsardzības regula [piemērojama visās ES dalībvalstīs ar 2018. gada 25. maiju (pilns VDAR teksts pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 )].

5.4. Informācija par Pārzini

5.4.1. Uzturētājs ir Personas datu pārzinis, kas nozīmē, ka Uzturētājs nosaka Personas datu apstrādes nolūkus (t.i., “kāpēc” Personas dati tiek apstrādāti) un līdzekļus (t.i., “kā” Personas dati tiek apstrādāti).

5.4.2. Uzturētāja identitāte un kontaktinformācija:

E-pasta adrese:

Adrese: Stabu iela 17, Rīga, LV-1011, Latvija

Mājaslapa: https://www.energija24.lv/

5.4.3. Datu subjekts var sazināties ar Uzturētāju visos jautājumos saistībā ar Personas datu apstrādi, kā arī šīs Privātuma politikas piemērošanu un ievērošanu.

5.5. Personas datu avoti, mērķi, apstrādes tiesiskais pamats

5.5.1.Uzturētājs vāc Personas datus par Datu subjektu divos veidos:

5.5..1.1. Saņemot tos tieši no Datu subjekta, galvenokārt, kad viņš/viņa:

5.5..1.2. aizpilda Pieteikumu;

5.5..1.3. sazinās ar Uturētāju telefoniski, ar e-pasta vai parasta pasta palīdzību;

5.5..1.4. citā veidā sniedz Personas datus Uzturētājam.

5.5.1.5. Iegūstot Personas datus no citiem avotiem, kuri, galvenokārt, ietver Sīkdatnes (“cookies”);

5.5.1.6. Citi Apstrādātāji/pārziņi/informācijas avoti, ja pastāv attiecīgs Apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats.

5.6. Uzturētājs apstrādā dažādu kategoriju Personas datus vairākiem nolūkiem, un, balstoties uz vairākiem tiesiskiem (juridiskiem) pamatiem, proti:

Nr. Apstrādes nolūks: Tiesiskais (juridiskais) pamats: Galvenās Personas datu apstrādes kategorijas:
5.6.1. Datu subjektu sūdzību izskatīšana Uzturētāja juridiskā pienākuma izpilde, nodrošinot, ka Datu subjektu sūdzības tiek pienācīgi izskatītas (VDAR 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts). Datu subjekta pamatdati (vārds, uzvārds); Datu subjekta kontaktinformācija (tālruņa numurs, E-pasta adrese; norādītā adrese); Datu subjekta sūdzība; Citas Datu subjekta sniegtās ziņas.
5.6.2. Tiešā mārketinga vajadzībām, piemēram: (a) komerciālo paziņojumu sūtīšanai (piem., atkarībā no Datu subjekta izvēles, sūtot aktuālo informāciju par pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem, utt. uz Datu subjekta e-pastu un/vai tālruņa numuru, veicot zvanus); (b) klientu lojalitātes pasākumu organizēšana (tai skaitā loteriju organizēšana); (c) sīkdatņu izmantošana; (d) klientu grupu izvērtēšana un izpēte; (e) potenciālo klientu uzrunāšana

Atkarībā no situācijas:

1) Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts).
2) Uzturētāja leģitīmās intereses ievērošanai piedāvāt un informēt par savu pakalpojumu) (VDAR 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Datu subjekta pamatdati (vārds, uzvārds) kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese), sīkdatnes ID, Informācija par Datu subjekta pakalpojuma, Vietne.
5.6.3. Normatīvajos tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde; Atbilžu sniegšana uz kompetentu valsts iestāžu pieprasījumiem. Uzturētāja juridiskā pienākuma izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts). Personas dati, uz kuriem attiecas attiecīgas likumiskais pienākums un/vai kompetentās valsts iestādes pieprasījums.
5.6.4. Izpēte un statistika; Uzturētāja pakalpojuma sniegšanas kvalitātes/efektivitātes uzlabošana. Uzturētāja leģitīmas intereses konstatēt, apkopot un pētīt lietotāju un/vai klientu parādību un pakalpojumu izmantošanas procesu stāvokli, raksturīgas pazīmes un uzvedības modeļus, kā arī uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti (VDAR 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts). Personas datu un/vai cita informācija, kas saņemta Uzturētāja pakalpojuma sniegšanas rezultātā.
5.6.5. Lietotāju un klientu datu bāzes izveidošana; Lietotāju un klientu profilu uzturēšana. Uzturētāja leģitīmas intereses veikt lietotāju un klientu uzskaiti un saņemtās informācijas organizāciju un strukturēšanu (VDAR 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts). Personas dati, kas saņemti sadarbības ar Datu subjektu procesā.

 

5.7. Datu subjekts var brīvi izvēlēties, vai dot piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai un, atsevišķos gadījumos, sīkdatņu izmantošanai.

5.8. Saņēmēju kategorijas un personas datu nosūtīšana ārpus ES/EEZ

5.8.1. Ja tas ir tiesiski pamatots katrā atsevišķā gadījumā, tad Datu subjekta personas dati var tikt nodoti šādām saņēmēju kategorijām:

5.8.1.1. Uzturētāja darbinieki un amatpersonas: Uzturētāja ir tiesīgs nodot Personas datus turpmākai apstrādei saviem darbiniekiem un/vai amatpersonām, ja minēto personu darba/amata pienākumi ir saistīti ar Personas datu apstrādi;
Pakalpojumu sniedzēji (Apstrādātāji un citi pārziņi): Uzturētāja ir tiesīgs nodot Personas datus turpmākai apstrādei Apstrādātājiem un citiem pārziņiem, kas sniedz Uzturētājam noteiktu pakalpojumu (piem., IT pakalpojumi, Personas datu glabāšana serveros, grāmatvedības pakalpojumi, pasta pakalpojumi, arhivēšanas pakalpojumu sniedzēji; krāpšanas apkarošanas, u.c.);

5.8.1.2. Valsts iestādes: Uzturētājs var nodot Personas datus kompetentai valsts iestādei un/vai valsts amatpersonām (vai tām pielīdzinātām amatpersonām), ja tam ir attiecīgs tiesiskais pamats (piemēram, policijai, tiesai, prokuratūrai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, DVI, u.c.);

5.8.1.3. Elektroenerģijas tirgotāju, to darbinieki un amatpersonas: Uzturētājs ir tiesīgs nodot Personas datus turpmākai apstrādei elektroenerģijas tirgotāju darbiniekiem un/vai amatpersonām, ja minēto personu darba/amata pienākumi ir saistīti ar Personas datu apstrādi;

5.8.1.4. Citi saņēmēji: Uzturētājs var nodot Personas datus arī citiem saņēmējiem, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats (piem., Datu subjekta norādītas Personas datu saņēmējs u.c.).

5.8.2. Personas datu Apstrāde galvenokārt tiek veikta ES/EEZ teritorijā. Taču, Apstrādes procesā (piemēram, izmantojot atsevišķu Apstrādātāju un/vai pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus) Personas dati var tikt nodoti saņēmējam ārpus ES/EEZ. Šajā gadījumā Uzturētājs nodrošina, ka tiek ievērotas VDAR prasības par Personas datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ. Proti, primāri pārbaudot, vai attiecībā uz to trešo valsti, kurā atrodas saņēmējs, ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecīgajā valstī (Papildu informācija par aizsardzības līmeņa pietiekamību ir pieejama DVI mājaslapā: http://www.dvi.gov.lv/lv/latvijas-normativie-akti/ un Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu ). Ja attiecībā uz konkrētu trešo valsti nav pieņems minētais Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības pietiekamību, Uzturētājs nodrošina konkrētai situācijai atbilstošās garantijas, kas minētas VDAR 46. pantā (piemēram, pieņemti saistoši uzņēmuma noteikumi, noslēgtas standarta datu aizsardzības klauzulas, u.c.). Citos gadījumos Personas datu nosūtīšana ārpus ES/EEZ var notikt tikai, ja pastāv viens no VDAR 49. pantā minētajiem izņēmumiem (piemēram, ja Datu subjekts šādai nosūtīšanai ir piekritis, nosūtīšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai, u.tml.). Detalizētāku informāciju Datu subjekts var saņemt, vēršoties pie Uzturētāja DAS, izmantojot Privātuma politikas 3.3. punktā norādīto kontaktinformāciju.

5.9. Personas datu apstrādes (tajā skaitā glabāšanas) ilgums

5.9.1. Vispārējais princips: Personas datu apstrādes un glabāšanas ilgums ir atkarīgs no Personas datu kategorijas. Attiecībā uz vairākām Personas datu kategorijām Personas datu apstrādes (ieskaitot glabāšanu) ilgumu noteic Piemērojamie tiesību akti. Gadījumos, ja Piemērojamie tiesību akti nenoteic konkrētu apstrādes (ieskaitot glabāšanu) termiņu, šo termiņu noteic Uzturētājs, ņemot vērā VDAR 5. pantā paredzētos Personas datu apstrādes principus (piem., glabāšanas ierobežojuma princips, datu minimizēšanas princips, apstrādes likumīgums, godprātība un pārredzamība, u.c.).

5.9.2. Apstrāde tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā: Uzturētājs uzsāk Personas datu apstrādi brīdī, kad Datu subjekts iesniedz Pieteikumu Vietnē. Datu subjekta identitāte netika pārbaudīta, viņa/viņas Personas dati tiek apstrādāti (tai skaitā glabāti) ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no Personas datu izvietošanas Vietnē brīža. Pēc minētā termiņa Personas dati tiek dzēsti.

5.9.3. Apstrāde pēc tiesisko attiecību izbeigšanas: Uzturētājs pārtrauc Personas datu glabāšanu, tiklīdz Personas datu Apstrādes tiesiskais pamats vai mērķis vairs nepastāv, pēc kā Personas dati tiek droši dzēsti.

5.10. Datu subjekta tiesības

5.10.1. VDAR Datu subjektam piešķir šādas tiesības:

5.10.1.1. Tiesības piekļūt Personas datiem – tas nozīmē, ka Datu subjekts var iegūt: a) Uzturētāja apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti viņa/viņas Personas dati; (b) noteiktu papildu informāciju, kas noteikta Piemērojamajos tiesību aktos, un (c) apstrādāto Personas datu kopiju. Minētās tiesības Datu subjekts var īstenot sazinoties ar Uzturētāju.

5.10.1.2. Tiesības labot Personas datus – tas nozīmē, ka Datu subjekts var labot savus Personas datus, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi. Minētās tiesības Datu subjekts var īstenot atkārtoti nosūtot Pieteikumu ar precizētiem datiem.

5.10.1.3. Tiesības dzēst Personas datus – tas nozīmē, ka Datu subjekts var lūgt Uzturētājam dzēst savus Personas datus, ja pastāv viens no VDAR 17. panta pirmās daļas nosacījumiem1. Taču, Datu subjektam jāņem vērā, ka minētās tiesības nav absolūtas un pastāv arī daži VDAR noteiktie izņēmumi, kad šo tiesību īstenošana nebūs iespējama. Minētās tiesības Datu subjekts var īstenot, vēršoties pie Uzturētāja Privātuma politikā minētajā kārtībā.

5.10.1.4. Tiesības ierobežot Personas datu Apstrādi – tas nozīmē, ka Datu subjekts, ja tiek izpildīti VDAR 18. panta pirmās daļas priekšnoteikumi2, var panākt, lai Uzturētājs ierobežotu Apstrādi. Apstrādes ierobežošana nozīmē, ka, ievērojot VDAR 18. panta nosacījumus, Personas dati var tikt glabāti, bet nevar tikt apstrādāti citos veidos. Minētās tiesības Datu subjekts var īstenot, vēršoties pie Uzturētāja Privātuma politikā minētajā kārtībā.

5.10.1.5. Tiesības uz Personas datu pārnesamību – tas nozīmē, ka Datu subjekts var saņemt un pārsūtīt citam pārzinim (vai prasīt tiešā veidā pārsūtīt citam pārzinim) savus “pārnesamos” Personas datus. Datu subjektam jāņem vērā, ka ne visi Uzturētāja apstrādātie Personas dati būs uzskatāmi par “pārnesamiem”. Minētās tiesības Datu subjekts var īstenot, vēršoties pie Uzturētāja Privātuma politikā minētajā kārtībā.

5.10.1.6. Tiesības iebilst pret Personas datu Apstrādi – nozīmē, ka Datu subjektam, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar viņa/viņas īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laika iebilst pret savu Personas datu apstrādi kas pamatojas uz: (i) nepieciešamību izpildīt uzdevumu, ko veic sabiedriskās interesēs vai īstenojot Uzturētājam likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras vai (ii) nepieciešamību ievērot Uzturētāja vai trešās personas leģitīmo interesi. Šādā gadījumā Uzturētājs Personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja Uzturētājs norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Minētās tiesības Datu subjekts var īstenot, vēršoties pie Uzturētāja Privātuma politikā minētajā kārtībā.

5.10.1.7. Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu - ja Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu (kā tiesisko pamatu), tad Datu subjekts jebkurā brīdī var to atsaukt. Šāda atsaukšana neietekmē Apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukumu sniegta piekrišana. Lai atsauktu savu piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai, Datu subjektam jāvēršas pie Uzturētāja Privātuma politikā minētajā kārtībā.

5.10.1.8. Datu subjektam jāņem vērā, ka Privātuma politikas 7.1. punktā minētās tiesības ne vienmēr ir absolūtas. Tas nozīmē, ka: (a) atsevišķos gadījumos tās var ierobežot; (b) atsevišķu tiesību īstenošana ir atkarīga no VDAR noteikto priekšnosacījumu izpildes; (c) pastāv VDAR noteiktie izņēmumi no tiesībām.

5.10.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka nav pilnvērtīgi īstenojis savas Privātuma politikā minētās tiesība, Datu subjektam jāvēršas pie Uzturētāja, iesniedzot rakstveida iesniegumu uz Uzturētāja adresi, kas norādīta Privātuma politikā.

5.10.3. Ja Uzturētājam ir pamatotas šaubas par fiziskās personas identitāti, kura iesniedz pieprasījumu par Privātuma politikā minēto tiesību īstenošanu, Uzturētājs var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga Datu subjekta identitātes apstiprināšanai.

5.11. Strīdu izšķiršana un sūdzības iesniegšana

Uzturētājs cer atrisināt jebkuru strīdu draudzīgā veidā un sagaida, ka Datu subjekts sākumā vērsīsies pie Uzturētāja, ja viņš/viņa uzskata, ka Apstrāde neatbilst VDAR un/vai citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Personas datu aizsardzību. Tomēr Datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību DVI, ja uzskata, ka Uzturētāja veiktā Apstrāde ir pretrunā ar VDAR un/vai citiem Personas datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

5.12. Izmaiņas Privātuma politkā

5.12.1. Uzturētājs ir tiesīgs vienpusēji veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad atjaunināta Privātuma politika ir publicēta Vietnē, ja vien Privātuma politikā nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās termiņš.

5.12.2. Būtisku Privātuma politikas izmaiņu gadījumā, Uzturētājs informēs par tām Datu subjektu ar Reģistrētā e-pasta.